SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT Ngô Mây
Học kỳ 2, năm học 2020-2021

Áp dụng từ ngày: 18/01/2021


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Lê Thanh Bình                                                            
Võ Thị Mỹ Linh                                                            
Nguyễn Văn Thành 11D     11B                           10E 10A                      
Phan Thị Tuyết Hoa     11A                                                      
Nguyễn Chí Thành           10C 10C       12D 12D                 12D 12D 10C 10C            
Lê Văn Cường           12B 12B                               12B 12B            
Vũ Thị Hương(To)       11C   11C 11C 12C 12C                 11C 11C   12C 12C                
Trương Thị Hữu 11A         11A 11A 10B 10B       10B 10B   11A 11A   10B                      
Nguyễn Thị Thanh Thy           10E 10E       10E 10E 11D 11D   11D 11D                          
Bùi Văn Đông           11B 11B 10A 10A       11B 11B                 10A 10A            
A Huen                               10D 10C                          
Vi Thế Hận           10D 10D 12A 12A       10D 10D             12A 12A                
Trần Thị Hà(To)           6C 6C 6A 6A       8B 8B     8B 6C 6A                      
Trần Văn Hùng 9A 9A                 9A   7A     7A 7A                          
Nguyễn Thị Thắm 8A 8A           6B 6B             8A 6B                          
Bùi Thị Bình(To) 9B 9B                 7B 9B   7C   7B 7B 7C 7C                      
Lê Thị Hạnh Huyền(Ti) 12A 12A 12B 12B                           10A               12A 12A 12B 12B  
Diệp Thị Bích Hạnh 12C 12C 12D 12D                       10C 10D 10B 10E             12D 12D 12C 12C  
Nguyễn Thị Thủy(Ly)   11D 11B         12D 12D   12A 12A 12B 12B                                
Nguyễn .T.Vân Anh 12D 12D 12C 12C                       10E 10A 10D 10C             12C 12C 12D 12D  
Nguyễn Thị Lương 11C 11A                   7B 7C 7A                                
Huỳnh. D. Q. Hoa(Ly)                     12C 12C         10B                          
Lê Cảnh Thọ 12B 12B 12A 12A                                           12B 12B 12A 12A  
Bùi Thị Thanh Loan                               6B   6A 6C                      
Đàm Thị Thu                                                            
Trương Minh Giao                     12B 12B 12A 12A                                
Lê Thu Thảo(Ho)           12D 12D           12C 12C                                
Trần Bảo Uyên(Ho)   11B 11C 11D                                                    
Huỳnh Thị Hường 8B 8B 8A 8A             9B 9A       8B 8A                          
Nguyễn Thị Thủy(Si)                                                            
Ngô Công Chính                                                            
Nguyễn Thị Hạnh(Si)                                                            
Nguyễn Thị Thu Hà(Si)                                                            
Nguyễn Xuân Tình                                                            
Ngô Thị Hồng An                                                            
Hoàng Ngọc Chương                                                            
Nguyễn T.A Tuyết(Su)                                                            
Mai Thị Hương(Su)                                                            
A Hưk                                                            
Ninh Thị Thu Hằng(CD)                                                            
Phạm Mạnh Cường(Đi)                                                            
Mai T.H Duyên                                                            
Nguyễn Thị Thúy(Đi)                                                            
Trần Thị Hà(Đi)                                                            
Nguyễn H.Q Trang               12B 12B       12D 12D   10A         10A 10A                
Lương Thị Kim Quyên           12C 12C       11D 11D           11A 11A                      
Lê Thị Thanh Thúy(Va)               10C 10C   10D 10D           10C 10D       12A 12A            
Nguyễn Thị Mai Lành           10B 10B 11C 11C   11B 11B 10E 10E   10B 10E                          
Mai Thị Phương                               6A 6A       9A 9A 9B 9B            
Đỗ Thị Liên           6B 6B       8B 8B 8A 8A   6C 6C                          
Nguyễn Thị Xuân(Va)                     7C 7C 7B 7B       7A 7A                      
Phan Thị Minh Thanh(Va)                                                            
Nguyễn . T. A. Nguyệt               6C 6C                 6B 6B   12B 12B 12D 12D            
Nguyễn .T .Ngọc Thảo     8B 8B   10A 10A 10E 10E   8A 8A                 10C 10C                
Nguyễn T Kim Cương 11B 11C       12A 12A 11B 11B             11C 11C           12C 12C            
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh           6A 6A 10D 10D   10B 10B                 9B 9B 9A 9A            
Trương Thị Sương     11D 11A   7B 7B 11A 11A   7A 7A       7C 7C 11D 11D                      
Nguyễn T.H Khuyên                                                            
Phạm Ngọc Tài                                                            
Nguyễn Minh Hảo     10D 10D                           12A 12A       11C 11C            
Nguyễn Minh Hảo1     10E 10E                           12B 12B       11D 11D            
Phan Thị Huyền(TD)                                                            
A Srơih     10A 10A                           12C 12C       11A 11A            
A Srơih1     10B 10B                           12D 12D       11B 11B            
A Srơih2     10C 10C                                                    
Nguyễn Thị Thảo(TD)               7A 7A       9A 9A       8A 8A       6A 6A            
Nguyễn Thị Thảo1(TD)               7B 7B       9B 9B       8B 8B       6B 6B            
Nguyễn Thị Thảo2(TD)               7C 7C                           6C 6C            
Hà Văn Trì(GVTT)                     11A 11A 11A     11B 11B 11B                        
Nguyễn Tất Công(GVTT)           11D 11D 11D     11C 11C 11C                                  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by Nguyễn Chí Thành