SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT Ngô Mây
Học kỳ 2, năm học 2020-2021

Áp dụng từ ngày: 18/01/2021


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Lê Thanh Bình   6C       6C 6C                                              
Võ Thị Mỹ Linh                                                            
Nguyễn Văn Thành                                                            
Phan Thị Tuyết Hoa                                           11A 11A              
Nguyễn Chí Thành                         12D 12D                 12D 12D   HOP HOP HOP HOP  
Lê Văn Cường     12B 12B                                 12B 12B       HOP HOP HOP HOP 12B
Vũ Thị Hương(To)     11C               12C 12C                 11C 11C 12C 12C           12C
Trương Thị Hữu           10B 11A                   10B 10B                 11A 11A   11A
Nguyễn Thị Thanh Thy   11D 10E 10E       11D 11D                                       10E 10E
Bùi Văn Đông     11B 10A                                           11B 11B 10A 10A 11B
A Huen   10D 10D         10C 10D   10C 10C                                    
Vi Thế Hận           12A 12A                             12A 12A     HOP HOP HOP HOP  
Trần Thị Hà(To)   6A 6A 6C   8B 8B 6A 6A             8B 8B 6C                   6C 6C 8B
Trần Văn Hùng   7A 7A     7A 7A 9A 9A   9A 9A                           HOP HOP HOP HOP 7A
Nguyễn Thị Thắm   6B 8A 8A       6B 6B   6B   8A 8A                               6B
Bùi Thị Bình(To)   9B 9B 7B   7C 7C   7B       7C 7C             7B 7B       9B 9B     9B
Lê Thị Hạnh Huyền(Ti)           10A 10A 11A 11A       11C 11C                       11D 11D 11B 11B  
Diệp Thị Bích Hạnh     10B 10B       10E 10E                                 10C 10C 10D 10D  
Nguyễn Thị Thủy(Ly)   11B 12A         12D 12D             12B 11B       11D 11D   12A   12B        
Nguyễn .T.Vân Anh   10A 10A                 10E   10D   10D   10E     10C 10C               10D
Nguyễn Thị Lương     11A 11A   7B                   11C   7C               7A   11C   11C
Huỳnh. D. Q. Hoa(Ly)           12C 12C 10B                                       10B   10B
Lê Cảnh Thọ                     11B         11B 11C 11A     11A           11C 11D 11D 11D
Bùi Thị Thanh Loan   8B   9A   6A 8A         6B   9B                       6C   9B 9A 6A
Đàm Thị Thu       8B                           9B 8A         9A            
Trương Minh Giao                         12B 12B   12A 12A                         12A
Lê Thu Thảo(Ho)           12D 12D 12C 12C       10E 10E                       10A 10A     10A
Trần Bảo Uyên(Ho)           11B 11B 11C 11C   11D 11D 10B 10B             10D 10D 10C 10C            
Huỳnh Thị Hường             9B 9B               8A 8A       9A 9A 8B 8B           9A
Nguyễn Thị Thủy(Si)     7C 12A     7B 7A 7A   12B   12C     7C 12D 7B                        
Ngô Công Chính   10B 10C 10D   10C 10C   10B                       10A   10E 10B           10C
Nguyễn Thị Hạnh(Si)   11C 6B 6B   10E   10D 11B             11D 10A 10A               10D 10E   11A  
Nguyễn Thị Thu Hà(Si)                                                            
Nguyễn Xuân Tình       9B   9A 6A 6C 9B               9A 6A     6C 7C 7A 7B     HOP HOP HOP  
Ngô Thị Hồng An     6C 6A   6B   8A 8A     8B 6A                         8B 6C   6B 8A
Hoàng Ngọc Chương   12A   12C   12B 12B   12A   11A 11B   11D       12C 12C   12A   11C     12D 12D 12D 12B  
Nguyễn T.A Tuyết(Su)   10E         10E   10C   10D   10C 10A   9A 9B       10B   10B 10A     10D 9A 9B  
Mai Thị Hương(Su)     8B 11C               11A 11D               11B   8A              
A Hưk   7C                 6A 7A 10A 7B   10B 6C 10C     7C 6B 10D     7B 7A 10E    
Ninh Thị Thu Hằng(CD)     7B 7A                         7C 7A         7B 7A     7B 7C 7C 7C
Phạm Mạnh Cường(Đi)   12C 12C 10C     10B 12A     10E 10D   12C   10A   12A 12A                      
Mai T.H Duyên   12B 12D 12D   11A 11D 11B                                   11C 12B 12B 12D 12D
Nguyễn Thị Thúy(Đi)                     6C   9B     9B   9A     6A   9A         6B   6C
Trần Thị Hà(Đi)                     8B 6C   6A             6B 8B   8A   8A 8B   8A  
Nguyễn H.Q Trang   12D           10A 10A   12D 12D       12D   12B 12B     10A 12B 12B            
Lương Thị Kim Quyên   11A 11D 11D                       11A 11A       12C 12C 11D         12C 12C  
Lê Thị Thanh Thúy(Va)   10C                 12A 12A 10D       10D 10D               12A 12A 10C 10C  
Nguyễn Thị Mai Lành                     11C 11C 11B 11B   10E 10E 11B       10B   10E   10B 10B   11C  
Mai Thị Phương           9B 9A       9B 9B 9A 9A   6A 6A           9B 9B   9A 9A 6A 6A  
Đỗ Thị Liên               8B 8B   8A 8A 6C 6C   6C 6B 6B     8A 8A 6C     6B 6B 8B 8B  
Nguyễn Thị Xuân(Va)                         7A 7A   7B 7B       7A 7A 7C 7C   7C 7C 7B 7B 7B
Phan Thị Minh Thanh(Va)                                                            
Nguyễn . T. A. Nguyệt               12B 12B     12B 6B 6B     12B 12D 12D   12D 12D 6B              
Nguyễn .T .Ngọc Thảo   8A                 10A 10A 8B 10C   10C 10C 8B 8B   10E 10E 10A     10E 8A 8A    
Nguyễn T Kim Cương       11B   11C 11C           12A 12A   12C 12C 11C       11B 11B     12C 12C 12A 12A  
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh   9A 9A     10D 10D       10B 10B                 9B 9B 6A 10D   6A 6A   10B  
Trương Thị Sương   7B   7C   11D   7C 7C   7B 7B 11A 11A   7A 11D 11D               11A   7A 7A  
Nguyễn T.H Khuyên                     7C 6A 7B 8B   6B 7A 8A       6C                
Phạm Ngọc Tài           8A 6B 7B 6C   7A 7C                 8B 6A                
Nguyễn Minh Hảo                                                            
Nguyễn Minh Hảo1                                                            
Phan Thị Huyền(TD)                                                            
A Srơih                                                            
A Srơih1                                                            
A Srơih2                                                            
Nguyễn Thị Thảo(TD)                                                            
Nguyễn Thị Thảo1(TD)                                                            
Nguyễn Thị Thảo2(TD)                                                            
Hà Văn Trì(GVTT)                                                            
Nguyễn Tất Công(GVTT)                                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by Nguyễn Chí Thành