SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT Ngô Mây
Học kỳ 2, năm học 2020-2021

Áp dụng từ ngày: 18/01/2021


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết 12A 12B 12C 12D 11A 11B 11C 11D 10A 10B 10C 10D 10E 9A 9B 8A 8B 7A 7B 7C 6A 6B 6C
T.2 1 Tin-Huyền(Ti) KT-Thọ Tin-Hạnh KT-Anh ToTC-Hữu NNTC-Cương LyTC-Lương ToTC-V.Thành           Toán-Hùng Toán-Bình(To) Toán-Thắm Hóa-Hường            
2 Tin-Huyền(Ti) KT-Thọ Tin-Hạnh KT-Anh LyTC-Lương HoTC-Uyên(Ho) NNTC-Cương LyTC-Thủy(Ly)           Toán-Hùng Toán-Bình(To) Toán-Thắm Hóa-Hường            
3 KT-Thọ Tin-Huyền(Ti) KT-Anh Tin-Hạnh HoTC-Hoa LyTC-Thủy(Ly) HoTC-Uyên(Ho) NNTC-Sương TD-Srơih TD-Srơih1 TD-Srơih2 TD-Hảo TD-Hảo1     Hóa-Hường NN-Thảo            
4 KT-Thọ Tin-Huyền(Ti) KT-Anh Tin-Hạnh NNTC-Sương ToTC-V.Thành ToTC-Hương(To) HoTC-Uyên(Ho) TD-Srơih TD-Srơih1 TD-Srơih2 TD-Hảo TD-Hảo1     Hóa-Hường NN-Thảo            
5                                              
T.3 1 NN-Cương Toán-Cường Văn-Quyên HoTT-Thảo(Ho) Toán-Hữu Toán-Đông Toán-Hương(To) Nghề-Công(GVTT NN-Thảo Văn-Lành Toán-C.Thành Toán-Hận Toán-Thy           NN-Sương   NN-Quỳnh Văn-Liên Toán-Hà(To)
2 NN-Cương Toán-Cường Văn-Quyên HoTT-Thảo(Ho) Toán-Hữu Toán-Đông Toán-Hương(To) Nghề-Công(GVTT NN-Thảo Văn-Lành Toán-C.Thành Toán-Hận Toán-Thy           NN-Sương   NN-Quỳnh Văn-Liên Toán-Hà(To)
3 Toán-Hận Văn-Trang Toán-Hương(To) LyTT-Thủy(Ly) NN-Sương NN-Cương Văn-Lành Nghề-Công(GVTT Toán-Đông Toán-Hữu Văn-Thúy(Va) NN-Quỳnh NN-Thảo         TD-Thảo(TD) TD-Thảo1(TD) TD-Thảo2(TD) Toán-Hà(To) Toán-Thắm NN-Nguyệt
4 Toán-Hận Văn-Trang Toán-Hương(To) LyTT-Thủy(Ly) NN-Sương NN-Cương Văn-Lành   Toán-Đông Toán-Hữu Văn-Thúy(Va) NN-Quỳnh NN-Thảo         TD-Thảo(TD) TD-Thảo1(TD) TD-Thảo2(TD) Toán-Hà(To) Toán-Thắm NN-Nguyệt
5                                              
T.4 1 LyTT-Thủy(Ly) HoTT-Giao LyTT-Hoa(Ly) Toán-C.Thành Nghề-Trì(GVTT) Văn-Lành Nghề-Công(GVTT Văn-Quyên   NN-Quỳnh   Văn-Thúy(Va) Toán-Thy ToTC-Hùng HoTC-Hường NN-Thảo Văn-Liên NN-Sương ToTC-Bình(To) Văn-Xuân(Va)      
2 LyTT-Thủy(Ly) HoTT-Giao LyTT-Hoa(Ly) Toán-C.Thành Nghề-Trì(GVTT) Văn-Lành Nghề-Công(GVTT Văn-Quyên   NN-Quỳnh   Văn-Thúy(Va) Toán-Thy HoTC-Hường ToTC-Bình(To) NN-Thảo Văn-Liên NN-Sương LyTC-Lương Văn-Xuân(Va)      
3 HoTT-Giao LyTT-Thủy(Ly) HoTT-Thảo(Ho) Văn-Trang Nghề-Trì(GVTT) Toán-Đông Nghề-Công(GVTT Toán-Thy   Toán-Hữu   Toán-Hận Văn-Lành TD-Thảo(TD) TD-Thảo1(TD) Văn-Liên Toán-Hà(To) ToTC-Hùng Văn-Xuân(Va) LyTC-Lương      
4 HoTT-Giao LyTT-Thủy(Ly) HoTT-Thảo(Ho) Văn-Trang   Toán-Đông   Toán-Thy   Toán-Hữu   Toán-Hận Văn-Lành TD-Thảo(TD) TD-Thảo1(TD) Văn-Liên Toán-Hà(To) LyTC-Lương Văn-Xuân(Va) ToTC-Bình(To)      
5                                              
T.5 1         Toán-Hữu Nghề-Trì(GVTT) NN-Cương Toán-Thy VaTC-Trang VaTC-Lành TiTC-Hạnh ToTC-Huen LyTC-Anh     ToTC-Thắm HoTC-Hường Toán-Hùng Toán-Bình(To) NN-Sương Văn-Phương LyTC-Loan Văn-Liên
2         Toán-Hữu Nghề-Trì(GVTT) NN-Cương Toán-Thy LyTC-Anh LyTC-Hoa(Ly) ToTC-Huen TiTC-Hạnh VaTC-Lành     HoTC-Hường ToTC-Hà(To) Toán-Hùng Toán-Bình(To) NN-Sương Văn-Phương ToTC-Thắm Văn-Liên
3 TD-Hảo TD-Hảo1 TD-Srơih TD-Srơih1 Văn-Quyên Nghề-Trì(GVTT) Toán-Hương(To) NN-Sương TiTC-Huyền(Ti) TiTC-Hạnh VaTC-Thúy(Va) LyTC-Anh ToTC-V.Thành     TD-Thảo(TD) TD-Thảo1(TD) Văn-Xuân(Va)   Toán-Bình(To) LyTC-Loan NN-Nguyệt ToTC-Hà(To)
4 TD-Hảo TD-Hảo1 TD-Srơih TD-Srơih1 Văn-Quyên   Toán-Hương(To) NN-Sương ToTC-V.Thành ToTC-Hữu LyTC-Anh VaTC-Thúy(Va) TiTC-Hạnh     TD-Thảo(TD) TD-Thảo1(TD) Văn-Xuân(Va)   Toán-Bình(To) ToTC-Hà(To) NN-Nguyệt LyTC-Loan
5                                              
T.6 1 Toán-Hận NN-Nguyệt Toán-Hương(To) Toán-C.Thành         Văn-Trang   NN-Thảo     Văn-Phương NN-Quỳnh                
2 Toán-Hận NN-Nguyệt Toán-Hương(To) Toán-C.Thành         Văn-Trang   NN-Thảo     Văn-Phương NN-Quỳnh                
3 Văn-Thúy(Va) Toán-Cường NN-Cương NN-Nguyệt TD-Srơih TD-Srơih1 TD-Hảo TD-Hảo1 Toán-Đông   Toán-C.Thành     NN-Quỳnh Văn-Phương           TD-Thảo(TD) TD-Thảo1(TD) TD-Thảo2(TD)
4 Văn-Thúy(Va) Toán-Cường NN-Cương NN-Nguyệt TD-Srơih TD-Srơih1 TD-Hảo TD-Hảo1 Toán-Đông   Toán-C.Thành     NN-Quỳnh Văn-Phương           TD-Thảo(TD) TD-Thảo1(TD) TD-Thảo2(TD)
5                                              
T.7 1 Tin-Huyền(Ti) KT-Thọ KT-Anh Tin-Hạnh                                      
2 Tin-Huyền(Ti) KT-Thọ KT-Anh Tin-Hạnh                                      
3 KT-Thọ Tin-Huyền(Ti) Tin-Hạnh KT-Anh                                      
4 KT-Thọ Tin-Huyền(Ti) Tin-Hạnh KT-Anh                                      
5                                              

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by Nguyễn Chí Thành