SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT Ngô Mây
Học kỳ 2, năm học 2020-2021

Áp dụng từ ngày: 18/01/2021


DANH SÁCH MÔN HỌC

STT Mã môn Tên môn Kiểu môn Ghi chú
1 Sh Sinh hoạt Xã hội  
2 Toán Toán Tự nhiên  
3 ToTC Toán(TC) Tự nhiên  
4 Vật lý Tự nhiên  
5 LyTT Lý(TT) Tự nhiên  
6 LyTC Lý(TC) Tự nhiên  
7 KT Kỹ thuật Tự nhiên  
8 Hóa Hóa học Tự nhiên  
9 HoTT Hóa(TT) Tự nhiên  
10 HoTC Hóa(TC) Tự nhiên  
11 Sinh Sinh vật Tự nhiên  
12 SiTT Sinh(TT) Tự nhiên  
13 SiTC Sinh(TC) Tự nhiên  
14 Tin Tin hoc Tự nhiên  
15 TiTC Tin(TC) Tự nhiên  
16 Văn Văn học Xã hội  
17 VaTC Văn( TC) Xã hội  
18 Sử Lịch sử Xã hội  
19 Địa Địa lý Xã hội  
20 ĐiTC Địa(TC) Xã hội  
21 NN Ngoại ngữ Xã hội  
22 NNTC NN(TC) Xã hội  
23 GDCD GDCD Xã hội  
24 TD Thể dục Xã hội  
25 GDQP Quốc phòng Tự nhiên  
26 Vẽ Mỹ thuật Xã hội  
27 Nhạc Nhạc Xã hội  
28 Nghề Nghề Tự nhiên  
29 CC Chào cờ Xã hội  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by Nguyễn Chí Thành