SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT Ngô Mây
Học kỳ 2, năm học 2020-2021

Áp dụng từ ngày: 01/02/2021


DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 12A 31 1 12A 31
2 12B 31 2 12B 31
3 12C 32 3 12C 32
4 12D 32 4 12D 32
5 11A 37 5 11A 37
6 11B 38 6 11B 38
7 11C 38 7 11C 38
8 11D 39 8 11D 39
9 10A 39 9 10A 39
10 10B 50 10 10B 50
11 10C 42 11 10C 42
12 10D 42 12 10D 42
13 10E 42 13 10E 42
14 9A 31 14 9A 31
15 9B 33 15 9B 33
16 8A 38 16 8A 38
17 8B 39 17 8B 39
18 7A 28 18 7A 28
19 7B 28 19 7B 28
20 7C 50 20 7C 50
21 6A 50 21 6A 50
22 6B 50 22 6B 50
23 6C 50 23 6C 50

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Created by Nguyễn Chí Thành