SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT Ngô Mây
Học kỳ 1, năm học 2020-2021

Áp dụng từ ngày: 30/11/2020


Thời khóa biểu khối lớp - buổi sáng

Thời khóa biểu khối lớp - buổi chiều

Thời khóa biểu giáo viên - buổi sáng

Thời khóa biểu giáo viên - buổi chiều

Bảng PCGD theo lớp - buổi sáng

Bảng PCGD theo lớp - buổi chiều

Bảng PCGD theo giáo viên - buổi sáng

Bảng PCGD theo giáo viên - buổi chiều

Danh sách lớp

Danh sách giáo viên

Danh sách môn

Thống kê chung:

Tổng số lớp sáng 23
Tổng số lớp chiều 23
Tổng số giáo viên 70
Tổng số môn học 26


Created by Nguyễn Chí Thành